Regulamin sklepu internetowego TOTUKAWA.PL

Data wydania: 2016.05.04
Wydanie: 1
 
Postanowienia Ogólne
 
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego z kawą, działającego na domenie www.totukawa.pl, a w szczególności dotyczy warunków zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem serwisu jest firma: 
TOTUKAWA Agnieszka Czernik 
ul. Mochnackiego 1/3 lokal 32,
93-160 Łódź
o numerze NIP: 6611930145, REGON: 473261547, 
zwana dalej zwanym „Sprzedającym”.
   


Firma TOTUKAWA Agnieszka Czernik została zarejestrowana przez Urząd Miasta Łódź w Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Adres poczty elektronicznej firmy: witaj@totukawa.pl
Numer telefonu firmy: 609 745 707
 
Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności 
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe
 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.
 
§1. Określenie zakresu działalności

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci  kawy ziarnistej i kawy mielonej oraz dodatków i akcesoriów umożliwiających przygotowanie i spożycie kawy. Zdjęcia produktów umieszczone w serwisie wraz z określeniem ich ceny i specyfikacji stanowią ofertę handlową. Podane ceny są cenami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają podatek VAT. Zakup jest możliwy poprzez zarejestrowanie się Użytkownika w serwisie lub poprzez tzw. ”szybkie zakupy”  (bez konieczności rejestracji). Koszt wysyłki po wybraniu przez Użytkownika jednej z proponowanych opcji transportu, pojawia się w podsumowaniu zamówienia.
 
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
 
 • 1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
 • 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

 • 1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • 2. W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka oraz podaje swoje dane adresowe, sposób transportu oraz płatności.
 • 3Serwis umożliwia następujące formy płatności:

  płatność przy odbiorze

  płatność przelewem bakowym

  płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PAY U

  płatność karta płatniczą za pośrednictwem serwisu PAY U

 • 4. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranego sposobu dostawy, na podany w formularzu zamówienia adres lub poprzez odbiór osobisty (po wcześniejszym ustaleniu terminu ). Serwis umożliwia skorzystanie z następujących sposobów dostawy:

  odbiór osobisty (koszt dostawy 0,00 zł)

  wysyłka pocztą kurierską (koszt dostawy 14,99 zł zł)

  wysyłka pocztą kurierską – przesyłka pobraniowa (koszt dostawy 20,00 zł)

  wysyłka za pośrednictwem paczkomatu INPOST (koszt dostawy 9,00 zł)

  wysyłka za pośrednictwem paczkomatu INPOST – przesyłka pobraniowa (koszt dostawy 15,00 zł)

 • 5. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
 • 6. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy - wysyłka odbywa się w terminie 24 do 48 godzin zoz złozenia zamówienia, natomiast czas dostawy zależy od sposobu dostawy i wynosi od 24 do 48 godzin.
 • 7. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu - w takim przypadku     zobowiązany jest wskazać  w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
 • 8. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
 • 9. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 • 10. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: witaj@totukawa.pl. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
 • 11. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
 • 12. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • 13. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 • 14. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • 15. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 • 16. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.
§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego
 
W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: witaj@totukawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu:
TOTUKAWA Agnieszka Czernik
ul. Zachodnia 3, Bukowiec
95-006 Brójce
 
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
imię i nazwisko
adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
przedmiot reklamacji
przyczynę reklamacji
podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
 
Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego w czasie 14 dni kalendarzowych od złożenia. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe -  obniżenia ceny. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 
§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
 
Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem
www.totukawa.pl
   
§6 Postanowienie Końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin www.totukawa.pl.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 
KONIEC